Reklamacja i Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 . Jeśli Zamówienie obejmuje wiele rzeczy i one dostarczone są osobno, partiami lub częściami, to termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego elementu Towaru, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu zostaje uznane jeśli Klient przed upływem 14-dniowego terminu wysłał to oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie za pośrednictwem poczty, przesłane za pomocą kuriera lub złożenie oświadczenia przez Konsumenta osobiście w siedzibie Spółki.
 3. W razie odstąpienia Spółka zwraca Konsumentowi otrzymaną zapłatę przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte do dokonania płatności przez Klienta, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem płatności.
 4. Klient może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób – według wyboru Konsumenta:
  1. dostarczy Towar osobiście do siedziby Spółki pod adresem Księginice. przy ul. Trzebnicka 33, kod pocztowy 55-100.
  2. odeśle Towar na adres Księginice. przy ul. Trzebnicka 33, kod pocztowy 55-100.
 5. Konsument zwraca Towar natychmiast, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Klient ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Towaru. Jeśli Konsument odstąpi od umowy w przypadku Towarów, które ze względu na swój stan nie mogą zostać odesłane zwykłą pocztą, koszty zwrotu mogą różnić się być wyższe od kosztów dostawy Towarów do Klienta. Spółka zostawia sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru przez Spółkę.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru, które wynika z korzystania z niego w sposób konieczny do stwierdzenia jego stanu, charakteru i funkcjonalności.
 7. Klientom nie przysługuje się prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu (np. farba) lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację można zgłosić do Spółki pod nr telefonu 730 200 005 lub osobiście w siedzibie Spółki, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail na adres biuro@sklady-drewna.com lub handlowy@sklady-drewna.com.
 5. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres Klienta, adres e-mail Klienta, numer zamówienia i powód reklamacji (roszczenie reklamacyjne). Spółka zostawia sobie prawo do skontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia informacji podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym jeżeli podane przez Klienta dane nie są wyczerpujące, aby rozpatrzyć reklamację.
 6. Zgłoszone przez Klienta roszczenie reklamacyjne dotyczące Towaru są rozpatrywane na podstawie dowodu zakupu Towaru, który Klient musi przedstawić. Spółka powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji (Spółka uznaje reklamację za zasadną lub Spółka odrzuca reklamację) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 7. W przypadku gdy powiadomienie o wyniku rozpatrzonej reklamacji nie zostanie przekazane Klientowi w ciągu 14 dni uważa się, że żądanie Klienta Spółka uznała za uzasadnione.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń            

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).