Regulamin sklepu internetowego „sklady-drewna.com”

§1

Postanowienia ogólne

Wstęp

 1. Sklep internetowy Składy drewna Drewbud, dostępny pod adresem internetowym sklady-drewna.com, prowadzony jest przez Jana Stożka z siedzibą w Księginice wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000860083, o kapitale zakładowym000 zł, NIP 9151816715, REGON 387037813.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);
 2. Sprzedawca/Spółka – Składy drewna „Drewbud” sp. z o.o. z siedzibą w Księginice. przy ul. Trzebnicka 33, kod pocztowy 55-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000860083, o kapitale zakładowym 000 zł, NIP 9151816715, REGON 387037813.
 3. Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklady-drewna.com, za pośrednictwem którego Klient/Konsument może nabyć oferowane Produkty zawierając Umowę o Sprzedaży.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz jego atrybuty (nazwa, ilość, cena itd.), a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie każda rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.
 11. Formularz Kontaktowy – element Strony Internetowej, który umożliwia Klientom nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w cela zadania pytań dotyczących Produktów.
 12. Strona Internetowa – serwis internetowy Sklepu dostępny wraz z podstronami pod adresem: sklady-drewna.com.

Kontakt

Skontaktować się ze Sprzedawcą można w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 w następujący sposób:

 1. Telefonicznie nr tel. 730 200 005;
 2. poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetową;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sklady-drewna.com, handlowy@sklady-drewna.com;
 4. osobiście w placówce Spółki – Księginice, ul. Trzebnicka 33, 55-100 Trzebnica;
 5. pisemnie – na adres Księginice, ul. Trzebnicka 33, 55-100 Trzebnica.

 

§2

Zasady ogólnego korzystania ze sklepu i strony internetowej

 1. Korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu wymaga od Klienta posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itd.
 2. Sprzedawca zastrzega, że charakter publiczny sieci Internet i korzystanie ze Strony internetowej Sklepu wiąże się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, w związku z tym Klient powinien stosować właściwe środki, które ograniczają zagrożenia. Zaleca się korzystanie z programów antywirusowych.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
  2. Nacisnąć przycisk z koszykiem, a następnie wybrać jedną z dwóch opcji: „Zobacz koszyk” lub „Zamówienie”. W przypadku pierwszej opcji, aby złożyć zamówienie Klient powinien klikając przycisk „Przejdź do kasy”. Natomiast w przypadku drugiej opcji Klient od razu zostaje przekierowany do strony z formularzem zamówienia (po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” Klient także zostaje przekierowany do strony z formularzem zamówienia).
  3. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta.
  4. Wybrać jedną z podanych na Stronie internetowej opcji dostawy. Oferowane sposoby dostawy zostały opisane w 3 pkt. 2.
  5. Przeczytać i zaakceptować regulamin, a następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”.
  6. Wybrać jedną z podanych na Stronie internetowej opcji płatności. Oferowane rodzaje płatności zostały opisane w 3 pkt. 3.

§3

Metody płatności i dostawa

 1. Konsument posiada prawo do wyboru sposobu płatności oraz dostawy Produktu. Informacje dotyczące rodzaju płatności i dostawy Klient znajdzie na stronie przy składaniu Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówienia:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka do paczkomatu,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Księginice, ul. Trzebnicka 33, 55-100 Trzebnica.
 3. Konsument może zapłacić za Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przelewem internetowym,
  2. płatnością kartą,
  3. Blikiem,
  4. Gotówką przy odbiorze osobistym.

§4

Towary i cena

 1. Ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena Towaru oraz koszt dostawy. Klient zostaje poinformowany o tym na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Ceny Towarów w Sklepie internetowym i stacjonarnym mogą różnić się.
 4. Informacje o Towarach, ich parametry techniczne i użytkowe, znajdujące się na stronie Sklepu, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i poinformowania.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 . Jeśli Zamówienie obejmuje wiele rzeczy i one dostarczone są osobno, partiami lub częściami, to termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego elementu Towaru, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu zostaje uznane jeśli Klient przed upływem 14-dniowego terminu wysłał to oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie za pośrednictwem poczty, przesłane za pomocą kuriera lub złożenie oświadczenia przez Konsumenta osobiście w siedzibie Spółki.
 3. W razie odstąpienia Spółka zwraca Konsumentowi otrzymaną zapłatę przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte do dokonania płatności przez Klienta, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem płatności.
 4. Klient może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób – według wyboru Konsumenta:
  1. dostarczy Towar osobiście do siedziby Spółki pod adresem Księginice. przy ul. Trzebnicka 33, kod pocztowy 55-100.
  2. odeśle Towar na adres Księginice. przy ul. Trzebnicka 33, kod pocztowy 55-100.
 5. Konsument zwraca Towar natychmiast, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Klient ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Towaru. Jeśli Konsument odstąpi od umowy w przypadku Towarów, które ze względu na swój stan nie mogą zostać odesłane zwykłą pocztą, koszty zwrotu mogą różnić się być wyższe od kosztów dostawy Towarów do Klienta. Spółka zostawia sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru przez Spółkę.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru, które wynika z korzystania z niego w sposób konieczny do stwierdzenia jego stanu, charakteru i funkcjonalności.
 7. Klientom nie przysługuje się prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu (np. farba) lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację można zgłosić do Spółki pod nr telefonu 730 200 005 lub osobiście w siedzibie Spółki, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail na adres biuro@sklady-drewna.com lub handlowy@sklady-drewna.com.
 5. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres Klienta, adres e-mail Klienta, numer zamówienia i powód reklamacji (roszczenie reklamacyjne). Spółka zostawia sobie prawo do skontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia informacji podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym jeżeli podane przez Klienta dane nie są wyczerpujące, aby rozpatrzyć reklamację.
 6. Zgłoszone przez Klienta roszczenie reklamacyjne dotyczące Towaru są rozpatrywane na podstawie dowodu zakupu Towaru, który Klient musi przedstawić. Spółka powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji (Spółka uznaje reklamację za zasadną lub Spółka odrzuca reklamację) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 7. W przypadku gdy powiadomienie o wyniku rozpatrzonej reklamacji nie zostanie przekazane Klientowi w ciągu 14 dni uważa się, że żądanie Klienta Spółka uznała za uzasadnione.

§7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń            

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§8

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Spółka.
 2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także są to dane aktualne i prawdziwe. W przypadku podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców przesyłki), Klient zapewnia, że posiada podstawę do podania takich danych, że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Administratorowi oraz o zasadach przetwarzania tych danych przez Administratora danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy Sprzedaży. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych w celu marketingowym.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności, zmian organizacyjnych w Spółce lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu §cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.